ចៅធុងចៅសាញ់ ភាគបញ្ចប់ បណ្ដាំចៅសាញ់​ Crystal Media Official/

author Lim Cheng   4 мес. назад
23,927 views

118 Like   10 Dislike

រឿង ចៅឆុង ចៅសាញ់ ភាគបញ្ចប់

រឿង ចៅឆុង ចៅសាញ់ ភាគបញ្ចប់

សកម្មភាពក្រៅឆាក រឿង ចៅធុងចៅសាញ់ Behind Scenes

This is the most famous Khmer Movie in 2018. It had already been shown on TV5 and completely finished following big audience. It was made by Crystal Media Production and you may follow us on: https://www.facebook.com/crystalmediapro/

ឈុតខុសៗក្នុងរឿង ចៅធុងចៅសាញ់ សើចចុកពោះ Behind Scenes​ Part 07

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/crystalmediapro/ We are talented in created movies - all kinds of movies with special Visual Effects. Contact Us Now For More Details about our jobs.

រឿង ចៅឆុង ចៅសាញ់ ភាគទី១៩

រឿង ចៅឆុង ចៅសាញ់ ភាគទី១៩

រឿង ចៅឆុង ចៅសាញ់ ភាគទី៣៥

រឿង ចៅឆុង ចៅសាញ់ ភាគទី៣៥

Created with Movavi Video Suite
https://www.movavi.com/suite/
បទ​​ បណ្ដាំចៅសាញ់ ក្នុងរឿង ចៅធុងចៅសាញ់
ពិតជាពិរោះហើយមានន័យខ្លាំងណាស់។
សូមជួយចុច​Subscribe នៅលើChannel េបស់ខ្ញុំម្នាក់១ផង!
សូមះរគុណសម្រាប់ការទស្សនា!
Subscribe Me:https://www.youtube.com/channel/UCZtTI5huyNvPvpl5RJ2xjPA?view_as=subscriber

Comments for video: