ធីតាក្រុងនាគ ភាគបញ្ចប់​ ​, និយាយខ្មែរ ច្បាស់ល្អ

author sokun news   4 мес. назад
37 views

0 Like   0 Dislike

Penh Chet Ort new on Sunday 11 Feb 2018 EP06 (ពេញចិត្តឬអត់ គ្រួសារCBSជុំគ្នាសើចឡើងវ...

Welcome to "Angkor Plus (Angkor+)" Channel, Angkor+ Always upload various videos every day for all you guys' daily entertainment and education life time, So if you want to watch more the last update on our channel, please feel free to subscribe and set notification sign on now. And we have thankful mind for all viewers who took any actions such as like, comment, share, and so on in our channel. Our Channel and Page URL: - Facebook: https://www.facebook.com/khmerzonepage/ - Youtube: https://goo.gl/rWtzzW Here are the other playlist Videos you may like in this Channel: - Penh Chet Ort | ពេញចិត្តអត់៖ https://goo.gl/gYB1xP -​ Khmer Boxing | ប្រដាល់ខ្មែរ: https://goo.gl/a63MLC - Pekmi Comedy | កំប្លែងពាក់មី៖ https://goo.gl/jeAevr -​ Khmer Old Songs | បទចម្រៀងចាស់ៗ:https://goo.gl/1Zw2U9 - Thanks you so much for your reading this short description and being here. We always pray for all human being to live in peaceful lives and take relaxing time with all our contents. Enjoy your day... Note: To All copyright owners, if you think all any of my contents in this channel is infringe yours, Please kindly comment or send email to me I will be happy and deeply thanks so much and I will delete it as soon as possible because all videos I uploaded are just for entertainment and education. Thanks so much Admin of "Angkor Plus"

My Lady Can | ប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំង | 10-02-2018 | Part 05

MyTV is more than just a television channel; it is a fresh approach to entertainment. Follow us on : http://www.mytv.com.kh http://www.facebook.com/MytvCambodia http://instagram.com/MytvCambodia http://www.twitter.com/MytvCambodia http://www.google.com/+MYTVOfficialChannel

Penh Chet Ort new on Sunday 11 Feb 2018 EP02 and 03 (ពេញចិត្តឬអត់ សើចទៀតហើយ)

Welcome to "Angkor Plus (Angkor+)" Channel, Angkor+ Always upload various videos every day for all you guys' daily entertainment and education life time, So if you want to watch more the last update on our channel, please feel free to subscribe and set notification sign on now. And we have thankful mind for all viewers who took any actions such as like, comment, share, and so on in our channel. Our Channel and Page URL: - Facebook: https://www.facebook.com/khmerzonepage/ - Youtube: https://goo.gl/rWtzzW Here are the other playlist Videos you may like in this Channel: - Penh Chet Ort | ពេញចិត្តអត់៖ https://goo.gl/gYB1xP -​ Khmer Boxing | ប្រដាល់ខ្មែរ: https://goo.gl/a63MLC - Pekmi Comedy | កំប្លែងពាក់មី៖ https://goo.gl/jeAevr -​ Khmer Old Songs | បទចម្រៀងចាស់ៗ:https://goo.gl/1Zw2U9 - Thanks you so much for your reading this short description and being here. We always pray for all human being to live in peaceful lives and take relaxing time with all our contents. Enjoy your day... Note: To All copyright owners, if you think all any of my contents in this channel is infringe yours, Please kindly comment or send email to me I will be happy and deeply thanks so much and I will delete it as soon as possible because all videos I uploaded are just for entertainment and education. Thanks so much Admin of "Angkor Plus"

រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៩០ Khmer Cartoon

More Video YouTube Channel : goo.gl/VDgaXB ======================== រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ១ https://youtu.be/Wo2KR0-w2NY រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ២ https://youtu.be/0v0G1KDL0Sk រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៣ https://youtu.be/cfZ5DyKCnak រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៤ https://youtu.be/Q2WnRPt1qBI រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៥ https://youtu.be/Z4yWP6bEICc រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៦ https://youtu.be/ype9kL7opCY រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៧ https://youtu.be/Ccf8khGnEYw រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៨ https://youtu.be/whCr7utHlXU ======================== Thanks for watching and subscribe. I wise you good luch and good heart in famaly.

រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៦១ Khmer Cartoon

Comments for video: