តេីនាគពិតមែនអត់ហ្នឹង

author phorn reaksmey   11 мес. назад
819,345 views

2,214 Like   584 Dislike

DIY Snake Trap Technology - Learning to make Bamboo snake trap

DIY Snake Trap Technology - Learning to make Bamboo snake trap This video just for survival of knowledge purpose only and killing animal not recommend from Show All Channel. Thank you for watching please Subscribe to get more lesson.

สุดตะลึง!!พญานาคแสดงปาฎิหาริย์ให้เห็นเป็นบุญตา

เป็นภาพที่เหลือเชื่อ เป็นการปรากฎตัวหรือแสดงอิธิฤทธิ์ของพญานาคในรูปแบบต่างๆ ที่น้อยคนนักจะมีวาสนาที่ใด้พบเห็น

The Crocodile Man of Port Moresby

Twice every weekend the "Crocodile Man of Port Moresby" feeds this giant croc at the Port Moresby Adventure Park.

Wow Sister And Brother Catch Biggest Snake While Excavator Digging The Ground

Cambodia Daily show you about ; Wow Sister And Brother Catch Biggest Snake While Excavator Digging The Ground . If you enjoy this video please help Like, Share, Comment And Don't forget Subscribe for more video............ We Will try to find new video for upload ......

เจอแบบนี้ขนลุกเลย ใครจะไปคิดว่ามันคือ!!!!!

ถ้าเจอแบบนี้ วิ่งก่อนเลย ใครบ้างจะไม่ตกใจ โครตไวเลย ฟุ้งใส่ ข้อมูลปลาชนิดนี้คือ : ปลาแบสปากใหญ่ หรือ ปลากะพงปากกว้าง (อังกฤษ: Largemouth bass, Widemouth bass, Bigmouth, Black bass, Bucketmouth, Potter's fish, Florida bass, Florida largemouth, Green bass, Green trout, Gilsdorf bass, Linesides, Oswego bass, Southern largemouth, Northern largemouth) เป็นปลาแบสดำชนิดหนึ่งในวงศ์ปลากะพงปากกว้าง (Centrarchidae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Micropterus salmoides มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ ปลาแบสปากใหญ่มีสีเขียวมะกอก มีจุดสีดำหรือสีเข้มเรียงต่อกันเป็นแนวยาวดูขรุขระในแต่ละด้านของลำตัว ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ปลาแบสปากใหญ่เป็นปลาแบสดำชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เท่าที่มีบันทึกไว้มีขนาดยาวถึง 1 เมตร และหนักมากที่สุดถึง 11.4 กิโลกรัม มีอายุโดยเฉลี่ย 16 ปี

នាគ សូមអ្នកជួយជាវឆនេលខ្ញុំផងដេីម្បីទទួលវីឌីអូថ្មីៗសូមអរគុណ

Comments for video: