ឧទយ័ទេវី 31EP Thai Drama Speak Khmer

author Komsan Unlimited   4 мес. назад
29,364 views

66 Like   15 Dislike

បន្ទាយដូងភាគ2 (1-2)

Tep Bey Rodov Part 105-106 ទេពបីរដូវ ដុំ 53 ភាគ 105-106

Once upon atime, at Nakhon Udom, Thao Thepop was the ruler of the city with his two consorts, Manee And Tatsanee But there is no king to trace the succession. He made a sacrifice to Shiva to ask for a son. When Shiva is aware of it, I have to go to the police to see. To prepare Varuna for the city. But Rah and Jinda Mekhala want to come down with. I have consulted. By Rahu proposed that the three he reincarnated human city in the season. By summer is a Rahu. Varuna The winter is Jinda Mekhala

រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ១០៣ Khmer Cartoo...

More Video YouTube Channel : https://goo.gl/VDgaXB ======================== រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ១ https://youtu.be/Wo2KR0-w2NY រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ២ https://youtu.be/0v0G1KDL0Sk រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៣ https://youtu.be/cfZ5DyKCnak រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៤ https://youtu.be/Q2WnRPt1qBI រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៥ https://youtu.be/Z4yWP6bEICc រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៦ https://youtu.be/ype9kL7opCY រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៧ https://youtu.be/Ccf8khGnEYw រឿងតុក្កតាភាសាខ្មែរ ក្បាលធំ និង ក្បាលតូច វគ្គ ៨ https://youtu.be/whCr7utHlXU ======================== Thanks for watching and subscribe. I wise you good luch and good heart in famaly.

បន្ទាយដូងភាគ1(2-2)

បន្ទាយដូងភាគ4(1-2)

ឧទយ័ទេវី 31EP Thai Drama Speak Khmer
បើចង់មើលរឿងទើបចេញសូមចូលទៅកាន់ឆានែលយូធូប
​រួចចុចSubcribe : https://www.youtube.com/channel/UCQzqgIaoIxetSpCqubdQspA/videos
មើលរឿងពេញ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNRvgMBHFHAWP7M0jjA1Q-Y7KedIMa3-D
google+: https://plus.google.com/105788859384216548297
If you found out that this video is under your copyright.Please don't report it to YouTube. Comment Here I'll remove it.Thank!

Comments for video: