រឿង " ផ្ការីកក្នុងចិត្ត " ភាគ 18 | ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក | Phka Rik Knoung Chet | Khmer Drama Full HD

author Khmer Borisouth   12 мес. назад
3,356 views

25 Like   0 Dislike

រឿង " ផ្ការីកក្នុងចិត្ត " ភាគ 19 | ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក | Phka Rik Kno...

រឿង " ផ្ការីកក្នុងចិត្ត " ភាគ 19 | ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក | Phka Rik Knoung Chet | Khmer Drama Full HD ចុច Link ដើម្បីទស្សនារឿងពេញ: -YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCiMpudk-rYg1O4IAmZiXZCQ?view_as=subscriber -Facebook : https://www.facebook.com/khjorng -Page : https://www.facebook.com/Khmer-Borisouth-753297668067237/ សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានគាំទ្រ, ទស្សនា, Share , Like និង ចុច Subscribes Channel ក៏ដូចជា Page “ Khmer Borisouth “ ទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏សូមអធ្យាស្រ័យ និង អភយ័ទោសផងដែរ រាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយ ក៏ដូចជាការ Upload Videos បន្តរដោយមិនបានរអនុញ្ញាត្តិពី TV និងផលិតកម្ម ។ ជាចុងក្រោយ "Khmer Borisouth" សូមជួនពរ ប្រសិទ្ធិពរបវរសួស្តីសុខភាពល្អ និងជោគជ័យគ្រប់ៗក្រុមគ្រួសារ ជានិរន្តរ៍..! សូមជួយ Share & Like និង Subscribes ដើម្បីទទួលបានវីដេអូកំសាន្តអារម្មណ៍ថ្មីៗ..! សូមអរគុណ..!! Thank you fans who support, watch, share, like and click the Subscribes Channel as well as all the "Khmer Borisouth" pages. At the same time, please forgive and forgive any mistakes of any kind, as well as upload videos without permission from TV and production. Finally, "Khmer Borisouth", bless each other, Happy New Year, Happy Health, and Every Success, Everyday Family ..! Please help Share & Like and Subscribes to get the latest entertainment videos ..! Thanks .. !!

រឿង " ផ្ការីកក្នុងចិត្ត " ភាគ 13 | ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក | Phka Rik Kno...

រឿង " ផ្ការីកក្នុងចិត្ត " ភាគ 13 | ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក | Phka Rik Knoung Chet | Khmer Drama Full HD ចុច Link ដើម្បីទស្សនារឿងពេញ: -YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCiMpudk-rYg1O4IAmZiXZCQ/videos?disable_polymer=1 -Facebook : https://www.facebook.com/khjorng -Page : https://www.facebook.com/Khmer-Borisouth-753297668067237/ សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានគាំទ្រ, ទស្សនា, Share , Like និង ចុច Subscribes Channel ក៏ដូចជា Page “ Khmer Borisouth “ ទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏សូមអធ្យាស្រ័យ និង អភយ័ទោសផងដែរ រាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយ ក៏ដូចជាការ Upload Videos បន្តរដោយមិនបានរអនុញ្ញាត្តិពី TV និងផលិតកម្ម ។ ជាចុងក្រោយ "Khmer Borisouth" សូមជួនពរ ប្រសិទ្ធិពរបវរសួស្តីសុខភាពល្អ និងជោគជ័យគ្រប់ៗក្រុមគ្រួសារ ជានិរន្តរ៍..! សូមជួយ Share & Like និង Subscribes ដើម្បីទទួលបានវីដេអូកំសាន្តអារម្មណ៍ថ្មីៗ..! សូមអរគុណ..!! Thank you fans who support, watch, share, like and click the Subscribes Channel as well as all the "Khmer Borisouth" pages. At the same time, please forgive and forgive any mistakes of any kind, as well as upload videos without permission from TV and production. Finally, "Khmer Borisouth", bless each other, Happy New Year, Happy Health, and Every Success, Everyday Family ..! Please help Share & Like and Subscribes to get the latest entertainment videos ..! Thanks .. !!

រឿង " ផ្ការីកក្នុងចិត្ត " ភាគ 24 | ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក | Phka Rik Kno...

រឿង " ផ្ការីកក្នុងចិត្ត " ភាគ 24 | ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក | Phka Rik Knoung Chet | Khmer Drama Full HD ចុចLink ដើម្បីទស្សនារឿងពេញ: -YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCiMpudk-rYg1O4IAmZiXZCQ?view_as=subscriber -Facebook : https://www.facebook.com/khjorng -Page : https://www.facebook.com/Khmer-Borisouth-753297668067237/ សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានគាំទ្រ, ទស្សនា, Share , Like និង ចុច Subscribes Channel ក៏ដូចជា Page “ Khmer Borisouth “ ទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏សូមអធ្យាស្រ័យ និង អភយ័ទោសផងដែរ រាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយ ក៏ដូចជាការ Upload Videos បន្តរដោយមិនបានរអនុញ្ញាត្តិពី TV និងផលិតកម្ម ។ ជាចុងក្រោយ "Khmer Borisouth" សូមជួនពរ ប្រសិទ្ធិពរបវរសួស្តីសុខភាពល្អ និងជោគជ័យគ្រប់ៗក្រុមគ្រួសារ ជានិរន្តរ៍..! សូមជួយ Share & Like និង Subscribes ដើម្បីទទួលបានវីដេអូកំសាន្តអារម្មណ៍ថ្មីៗ..! សូមអរគុណ..!! Thank you fans who support, watch, share, like and click the Subscribes Channel as well as all the "Khmer Borisouth" pages. At the same time, please forgive and forgive any mistakes of any kind, as well as upload videos without permission from TV and production. Finally, "Khmer Borisouth", bless each other, Happy New Year, Happy Health, and Every Success, Everyday Family ..! Please help Share & Like and Subscribes to get the latest entertainment videos ..! Thanks .. !!

រឿង " ផ្ការីកក្នុងចិត្ត " ភាគ 14 | ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក | Phka Rik Kno...

រឿង " ផ្ការីកក្នុងចិត្ត " ភាគ 14 | ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក | Phka Rik Knoung Chet | Khmer Drama Full HD ចុច Link ដើម្បីទស្សនារឿងពេញ: -YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCiMpudk-rYg1O4IAmZiXZCQ?view_as=subscriber -Facebook : https://www.facebook.com/khjorng -Page : https://www.facebook.com/Khmer-Borisouth-753297668067237/ សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានគាំទ្រ, ទស្សនា, Share , Like និង ចុច Subscribes Channel ក៏ដូចជា Page “ Khmer Borisouth “ ទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏សូមអធ្យាស្រ័យ និង អភយ័ទោសផងដែរ រាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយ ក៏ដូចជាការ Upload Videos បន្តរដោយមិនបានរអនុញ្ញាត្តិពី TV និងផលិតកម្ម ។ ជាចុងក្រោយ "Khmer Borisouth" សូមជួនពរ ប្រសិទ្ធិពរបវរសួស្តីសុខភាពល្អ និងជោគជ័យគ្រប់ៗក្រុមគ្រួសារ ជានិរន្តរ៍..! សូមជួយ Share & Like និង Subscribes ដើម្បីទទួលបានវីដេអូកំសាន្តអារម្មណ៍ថ្មីៗ..! សូមអរគុណ..!! Thank you fans who support, watch, share, like and click the Subscribes Channel as well as all the "Khmer Borisouth" pages. At the same time, please forgive and forgive any mistakes of any kind, as well as upload videos without permission from TV and production. Finally, "Khmer Borisouth", bless each other, Happy New Year, Happy Health, and Every Success, Everyday Family ..! Please help Share & Like and Subscribes to get the latest entertainment videos ..! Thanks .. !!

រឿង " ផ្ការីកក្នុងចិត្ត " ភាគ 63 | ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក | Phka Rik Kno...

រឿង " ផ្ការីកក្នុងចិត្ត " ភាគ 63 | ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក | Phka Rik Knoung Chet | Khmer Drama Full HD ====================== ចុចLink ដើម្បីទស្សនារឿងពេញ: -YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCiMpudk-rYg1O4IAmZiXZCQ?view_as=subscriber -Facebook : https://www.facebook.com/khjorng -Page : https://www.facebook.com/Khmer-Borisouth-753297668067237/ ====================== សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានគាំទ្រ, ទស្សនា, Share , Like និង ចុច Subscribes Channel ក៏ដូចជា Page “ Khmer Borisouth “ ទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះក៏សូមអធ្យាស្រ័យ និង អភយ័ទោសផងដែរ រាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយ ក៏ដូចជាការ Upload Videos បន្តរដោយមិនបានរអនុញ្ញាត្តិពី TV និងផលិតកម្ម ។ ជាចុងក្រោយ "Khmer Borisouth" សូមជួនពរ ប្រសិទ្ធិពរបវរសួស្តីសុខភាពល្អ និងជោគជ័យគ្រប់ៗក្រុមគ្រួសារ ជានិរន្តរ៍..។ *សូមជួយ Share & Like និង Subscribes ដើម្បីទទួលបានវីដេអូកំសាន្តអារម្មណ៍ថ្មីៗ..! សូមអរគុណ..!!

រឿង " ផ្ការីកក្នុងចិត្ត " ភាគ 18 | ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក | Phka Rik Knoung Chet | Khmer Drama Full HD

ចុច Link ដើម្បីទស្សនារឿងពេញ:
-YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCiMpudk-rYg1O4IAmZiXZCQ?view_as=subscriber
-Facebook : https://www.facebook.com/khjorng
-Page : https://www.facebook.com/Khmer-Borisouth-753297668067237/

សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានគាំទ្រ, ទស្សនា, Share , Like និង ចុច Subscribes Channel ក៏ដូចជា Page “ Khmer Borisouth “ ទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏សូមអធ្យាស្រ័យ និង អភយ័ទោសផងដែរ រាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយ ក៏ដូចជាការ Upload Videos បន្តរដោយមិនបានរអនុញ្ញាត្តិពី TV និងផលិតកម្ម ។ ជាចុងក្រោយ "Khmer Borisouth" សូមជួនពរ ប្រសិទ្ធិពរបវរសួស្តីសុខភាពល្អ និងជោគជ័យគ្រប់ៗក្រុមគ្រួសារ ជានិរន្តរ៍..!
សូមជួយ Share & Like និង Subscribes ដើម្បីទទួលបានវីដេអូកំសាន្តអារម្មណ៍ថ្មីៗ..! សូមអរគុណ..!!
Thank you fans who support, watch, share, like and click the Subscribes Channel as well as all the "Khmer Borisouth" pages. At the same time, please forgive and forgive any mistakes of any kind, as well as upload videos without permission from TV and production.
Finally, "Khmer Borisouth", bless each other, Happy New Year, Happy Health, and Every Success, Everyday Family ..!
Please help Share & Like and Subscribes to get the latest entertainment videos ..! Thanks .. !!

Comments for video: