វិធីសែនឲ្យមានហុងស៊ុយខ្លាំង-How to organize things to pray in chinese new year

author Mr PK   4 мес. назад
30,561 views

249 Like   12 Dislike

របៀបសែនហុងស៊ុយ នៅថ្អៃចូលឆ្នាំចិន ==ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាស...

របៀបសែនហុងស៊ុយ និង ចេះការពារកុំឲស៊យ នៅថ្អៃចូលឆ្នាំចិន ==ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្រ្ត បកស្រាយដោយ Master naly

ផ្ទះ៧ប្រភេទធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះរកស៊ីមិនឡើង-7 kinds of house make you poor

ក្រុមពន្លកសុបិន្ដ ផ្ទះ៧ប្រភេទធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះរកស៊ីមិនឡើង-7 kinds of house make you poor ****** ***** ***** Welcome to KATSTRESS channel =================================== We will upload All Khmer song, Program Khmer TV, Comedy, Horoscope Daily,Health, Video clip, Funny video and other activities about fishing. I hope you enjoy it and help like share and comment my videos. Please don’t forget subscribe my channel Thanks! ====================================================== Cambodia singer: Khem, Sokun Nisa, Keo VeaSna, KuMa, Karona Pich, Any Sam, Meas SokSophea, Chen Say Chai, Prep Sovath, Preap Sovath, Sinn Sisamouth, Ros Sereysothea, Pan Ron, Meng Keo Pich Chenda, Nop Bayarith, Keo Sarath, Ny Saloeun, Khan James, Him Sivorn, Huy Meas, Ly Evantina, Chorn Sovannareach, Chen Wattana, Khemerak Sereymon, Hour Lavy, Prom Mang, Meas Saly, Pan Ron, So Savoeun, Sen Ranuth, Meas Samon, Noy Vannat, Noy Vannate, Sapoun Midada, Sung Senghon, Song Saeng, Ek Siday, Khat Sokim, Oeun Sreymom, Doung Viraksith , Eva, Eno, Ny Ratana, Chhay Virakyuth ====================================================== Khmer Comedian: Pakmi, Peakmi, Neay Kran, Khnong, Neay Kreuorn, Neay Kroch, Neay Jerm, Neay Cherm, Neay Kroeun ====================================================== Visit Out Website: www.youtube.com/c/katstress Thank for watching.

ហុងស៊ុយផ្ទះលោកសុគន្ធ ថេរ៉ាយុ វគ្គទី១

វីដែអូនេះនិយាយអំពីឆាយភូមិផ្ទះលោកសុគន្ធ ថេរ៉ាយុ និងការរៀបចំហុងស៊ុយផ្សេងៗនៅខាងក្រៅផ្ទះលោកសុគន្ធ ថេរ៉ាយុ។

ការ​អុជ​ធូប ៣ សរសៃ, ៥សរសៃ និង ៧ សរសៃ​មាន​ន័យ​ដូចម្ដេច, don...

ការ​អុជ​ធូប ៣ សរសៃ, ៥សរសៃ និង ៧ សរសៃ​មាន​ន័យ​ដូចម្ដេច, don bosco Please Subscribe​ & like ដើម្បីបានទទួលនូវចំណេះដឹង សុខភាពសម្រស់ ថ្មីៗបន្ថែមទៀត!!!....សូមអរគុណ។

បើចង់មានបានដាច់ខាតកុំភ្លេចរបស់៣នេះ-One To Rich Don’t forget these 3 things

ក្រុមពន្លកសុបិន្ដ បើចង់មានបានដាច់ខាតកុំភ្លេចរបស់៣នេះ-One To Rich Don’t forget these 3 things ****** ***** ***** Welcome to Katstress channel =================================== We will upload All Khmer song, Program Khmer TV, Comedy, Movie, Drama, Video clip, Funny video and other activities about fishing. I hope you enjoy it and help like share and comment my videos. Please don’t forget subscribe my channel Thanks! ====================================================== Cambodia singer: Khem, Sokun Nisa, Keo VeaSna, KuMa, Karona Pich, Any Sam, Meas SokSophea, Chen Say Chai, Prep Sovath, Preap Sovath, Sinn Sisamouth, Ros Sereysothea, Pan Ron, Meng Keo Pich Chenda, Nop Bayarith, Keo Sarath, Ny Saloeun, Khan James, Him Sivorn, Huy Meas, Ly Evantina, Chorn Sovannareach, Chen Wattana, Khemerak Sereymon, Hour Lavy, Prom Mang, Meas Saly, Pan Ron, So Savoeun, Sen Ranuth, Meas Samon, Noy Vannat, Noy Vannate, Sapoun Midada, Sung Senghon, Song Saeng, Ek Siday, Khat Sokim, Oeun Sreymom, Doung Viraksith , Eva, Eno, Ny Ratana, Chhay Virakyuth ====================================================== Khmer Comedian: Pakmi, Peakmi, Neay Kran, Khnong, Neay Kreuorn, Neay Kroch, Neay Jerm, Neay Cherm, Neay Kroeun ====================================================== Visit Out Website: www.youtube.com/c/katstress Thank for watching.

Upload on: 04/02/2018 ដោយ ក្រុមពន្លកសុបិន្ដ
វិធីសែនឲ្យមានហុងស៊ុយខ្លាំងនិងបម្រាមពាក់ព័ន្ទផ្ទះបែមុខទៅទិសខាងជើង-How to organize things to pray and get best luck in chinese new year
****** ***** *****
Welcome to Katstress channel
===================================
We will upload All Khmer song, Program Khmer TV, Comedy, Movie, Drama, Video clip, Funny video and other activities about fishing. I hope you enjoy it and help like share and comment my videos. Please don’t forget subscribe my channel Thanks! ====================================================== Cambodia singer: Khem, Sokun Nisa, Keo VeaSna, KuMa, Karona Pich, Any Sam, Meas SokSophea, Chen Say Chai, Prep Sovath, Preap Sovath, Sinn Sisamouth, Ros Sereysothea, Pan Ron, Meng Keo Pich Chenda, Nop Bayarith, Keo Sarath, Ny Saloeun, Khan James, Him Sivorn, Huy Meas, Ly Evantina, Chorn Sovannareach, Chen Wattana, Khemerak Sereymon, Hour Lavy, Prom Mang, Meas Saly, Pan Ron, So Savoeun, Sen Ranuth, Meas Samon, Noy Vannat, Noy Vannate, Sapoun Midada, Sung Senghon, Song Saeng, Ek Siday, Khat Sokim, Oeun Sreymom, Doung Viraksith , Eva, Eno, Ny Ratana, Chhay Virakyuth ====================================================== Khmer Comedian: Pakmi, Peakmi, Neay Kran, Khnong, Neay Kreuorn, Neay Kroch, Neay Jerm, Neay Cherm, Neay Kroeun
====================================================== Visit Out Website: www.youtube.com/c/katstress
Thank for watching.

Comments for video: