កំពូលកុមារទាំងបួន Kompoul Koma Tang 4 Part191

author sokun news   6 мес. назад
296 views

2 Like   0 Dislike

ភាគ​ទី​ 89:Phim khmer thái cổ trang hay|Kom Pul Jithsil Theat Teang ០៤

រឿងព្រាហ្មទាំង៤ | រឿងនិទាន | និទានខ្មែរ | រឿងនិទានកុមារ |...

រឿងព្រាហ្មទាំង៤ | The Four Brahmins in Khmer | តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ | តុក្កតា | រឿងនិទាន | និទានខ្មែរ | រឿងនិទានកុមារ | 4K UHD | រឿងនិទានខ្មែរ | Khmer Fairy Tales #EnglishFairyTales #KhmerFairyTales Watch Children's Stories in English Fairy Tales: http://www.youtube.com/EnglishFairyTales 💙 មើលវីដេអូច្រើនទៀត 💙 Watch More Videos in Khmer 💙 ► កូនជ្រួកទាំង៣ - Three little Pigs : https://youtu.be/KZ12JiGf3r0 ► ស៊ីនដឺរេឡា - Cinderella : https://youtu.be/1zxR0c2_R0I ► ចចក និង ក្មេងពពែទាំង ៧ - Wolf and The Seven Little Goats : https://youtu.be/ZVvwFZcRxZM ► ហេនសល និង ហ្គេថល - Hansel and Gretel : https://youtu.be/rjohrqFqiks ► រ៉ាផានហ្សល - Rapunzel : https://youtu.be/-tv-97rIlxg ► ព្រះនាងស្រស់ស្អាតគេងលក់ - Sleeping Beauty : https://youtu.be/gvUFg-AWu68 ► ព្រះនាងកណ្តុរ - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/od9gqpqQ0e4 ► ទាអាក្រក់ - The Ugly Duckling : https://youtu.be/bEqdPK1bjeA ► ព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ - The Sun and The Moon : https://youtu.be/3GvHPt_o4ls ► សាំបេលីណា - Thumbelina : https://youtu.be/uhU8bL0sqHU ► ព្រះនាង និង កង្កែប - Frog Prince : https://youtu.be/0C_Vilru-WY ► អាលីបាបានិងចោរ40នាក់ - Alibaba and 40 Thieves : https://youtu.be/MT9zrRGKToU ► អាឡាដាំង និងចង្រ្កៀងទិព - Aladdin and The Magic Lamp : https://youtu.be/T8KTf0v6sZE ► រាំផាសស្ទាលស្គីន - Rumpelstiltskin : https://youtu.be/VB_KBNJ_dHU ► អណ្តូងតូចតាច -The Little Mermaid : https://youtu.be/C0-D-_yJr0o ► ​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង - Puss in Boots : https://youtu.be/tr3gZfDheec ► រឿងមនុសសចចក និង ធីតាសម្រស់ - Beauty And The Beast : https://youtu.be/6h_7YssNP4A ► ភីណូឆីអូ - Pinocchio : https://youtu.be/REoeoNY-8Zc ► ព្រះនាងព្រិលទឹកកក - The Snow Queen : https://youtu.be/UTLLCj61BLo ► អ្នកជំនួយការអូហ្ស - The Wizard Of Oz : https://youtu.be/uTP3aItV-9U

Kam pol yuti sil sela tep,

Kam pol yuti sil sela tep,

កំពូលយុទ្ធិសិល្បិ៍កុមាទាំងបួន (ភាគទី​​ 6B )

កំពូលយុទ្ធិសិល្បិ៍កុមាទាំងបួន (ភាគទី​​ 6B ), កំពូលយុទ្ធិសិល្បិ៍កុមាទាំងបួន, កំពូលយុទ្ធិសិល្បិ៍ធាតុទាំង4, កំពូលយុទ្ធិសិល្បិ៍កុមាទាំង4, កំពូលយុទ្ធិសិល្បិ៍ធាតុទាំងបួន,

រឿងចិននិយាយខ្មែរ, រឿងក្តៅសាច់

Comments for video: